Oeps, deze browser wordt niet meer ondersteund.
Verouderde browsers kunnen jouw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.
Laatste bijwerking: 18-12-2020
 
Aan het gebruik van deze website zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de website, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.
 
Informatie
 
De informatie beschikbaar op of via de website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Relaxatietherapeut Gaëlle Debacker kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.
 
Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kunt u contact opnemen met Relaxatietherapeut Gaëlle Debacker.
 
Onderbrekingen
 
Relaxatietherapeut Gaëlle Debacker tracht onderbrekingen in het raadplegen van de website zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Relaxatietherapeut Gaëlle Debacker niet garanderen dat de website volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.
 
Hyperlinks
 
De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover Relaxatietherapeut Gaëlle Debacker geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. Relaxatietherapeut Gaëlle Debacker biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Relaxatietherapeut Gaëlle Debacker met of van deze websites of van hun inhoud.
 
Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar de website, vragen wij u eerst contact op te nemen met Relaxatietherapeut Gaëlle Debacker via het volgende email adres: info@relaxatiegaelle.be.
 
Aansprakelijkheid
De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Relaxatietherapeut Gaëlle Debacker garandeert echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.
 
Relaxatietherapeut Gaëlle Debacker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie. Relaxatietherapeut Gaëlle Debacker is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. Evenmin is Relaxatietherapeut Gaëlle Debacker aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.
 
Relaxatietherapeut Gaëlle Debacker verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de website.
 
Intellectuele eigendomsrechten
 
De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle realisaties, creaties of ontwerpen van welke aard ook gerealiseerd, komen zonder beperking toe aan Relaxatietherapeut Gaëlle Debacker. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Relaxatietherapeut Gaëlle Debacker. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.