Oeps, deze browser wordt niet meer ondersteund.
Verouderde browsers kunnen jouw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.
1. Algemeen

Therapeut Gaëlle Debacker heeft hieronder algemene voorwaarden opgesteld om een zo helder mogelijke dienstverlening te kunnen verlenen. De voorwaarden zijn in lijn van de beroepsvereniging en conform de wetgeving voor zelfstandige therapeuten. Praktijk van Gaëlle Debacker is een plek voor het toepassen van relaxatietherapie. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling en aanbieding tussen de therapeut Gaëlle Debacker en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

2. De behandeling 

De therapeut Gaëlle Debacker is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de klant in alle fasen van de behandeling. De klant verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. De therapeut mag zonder toestemming van de klant geen bepaalde behandelingen verrichten. Veiligheid primeert tijdens de sessie, waar de therapeut rekening houdt met de grenzen van de klant. De therapeut verplicht zich de klant correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

3. Afspraken

De behandeling gebeurt op afspraak. Bij het maken van een afspraak online, telefonisch of rechtstreeks met de therapeut wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie. De afspraak wordt per mail bevestigd. U hebt ook de mogelijkheid om een herinnering via SMS te ontvangen als u dit veld invult tijdens het maken van een afspraak. 48 uur voor de afspraak krijgt u een mail en eventueel een sms ter herinnering van de gemaakte afspraak. Het is niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen.

Wanneer u een afspraak maakt, stemt u in met de algemene voorwaarden zoals deze op deze pagina staan vermeld. Als u te vroeg bent voor uw afspraak, vraag ik begrip wanneer u eventueel moet wachten.

4. Annuleren

Een gemaakte afspraak moet minimaal 48 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Indien annulering niet of te laat geschiedt de therapeut Gaëlle Debacker zich gerechtigd de desbetreffende sessie voor 100% in rekening te brengen.

5. Het recht van de privacy van de klant 

De gegevens van de klant worden vertrouwelijk behandeld. Uw persoonlijke/gevoelige gegevens en medische gegevens worden bijgehouden in een persoonlijk dossier en dit dossier mag niet zonder toestemming van de klant aan derden worden verstrekt. De klant heeft het recht tot inzage van zijn/haar eigen dossier.

Bij de eerste afspraak of bij het maken van een afspraak via de website worden uw persoonlijke gegevens gevraagd, maar deze worden voor geen andere doeleinden gebruikt anders dan het beantwoorden van uw contact.

Indien de klant problemen opmerkt of opmerkingen heeft omtrent deze privacyverklaringen dan vragen wij u dit spoedig te melden. Wij waarderen uw feedback en zullen zo nodig passende stappen ondernemen teneinde de bescherming van persoonsgegevens te verzekeren.

6. Klachten en aansprakelijkheid

Indien de klant een klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van de therapeut, kan de klant terecht bij de Privacycommissie  al bespreekt de therapeut dit graag met u in een persoonlijk gesprek. U mag ook altijd mailen of bellen.

Therapeut Gaëlle Debacker is ondanks haar zorgvuldig handelen niet verantwoordelijk/ aansprakelijk te stellen voor materiële en /of immateriële schade ontstaan, tijdens en / of na het geven van de behandeling. Therapeut Gaëlle Debacker is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig, of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Gaëlle Debacker kunnen worden toegerekend tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de therapeut.

De algemene voorwaarden en de website kunnen door therapeut Gaëlle Debacker ten alle tijden worden gewijzigd. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u de therapeut Gaëlle Debacker nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en /of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die therapeut Gaëlle Debacker aan u geeft.

7. Tarieven

De sessie zal tegen het overeengekomen tarief worden geleverd, welk vooraf aan de behandeling reeds kenbaar is gemaakt d.m.v. prijzen die na te lezen zijn op de website of mondeling afgesproken zijn in de praktijk.

De praktijk van Gaëlle Debacker behoudt zich het recht om de tarieven jaarlijks aan te passen.

8. Betaling 

Betalingen kunnen via de website (abonnementen), via cash of payconic in de praktijk gebeuren. Na aankoop van een abonnement krijgt de klant een mail met bevestiging van de betaling.

9. Etiquette

Bij het lichaamswerk/ de massage op de behandeltafel houdt u, uw onderkleding aan tenzij dit belemmerend werkt voor de massagetherapie. U kunt van de therapeut verwachten dat hygiëne belangrijk is, ik verwacht dat van de klant ook. 

Het lichaamswerk en/of de massagetherapie die door therapeut Gaëlle Debacker worden gegeven, hebben NIETS met erotiek en/of seks te maken. Klanten die toch seksueel getinte opmerkingen maken en/of seksuele handelingen en/of gedragingen vertonen, worden per direct uit de praktijk verwijderd. Gebruik geen drugs of alcohol voor de behandeling.